فرم خود اظهاری سامانه پیامکی قبوض نوسازی و خدمات شهری شهرداری فردوس

فرم خود اظهاری سامانه پیامکی قبوض نوسازی و خدمات شهری شهرداری فردوس

با تکمیل این فرم می توانید قبوض عوارض نوسازی و خدمات شهری خود را به صورت پیامکی دریافت و از پرداخت آن مطمئن شوید . ضمنا کلیه فرآیند هایی که بر روی شماره پرونده ملک شما در شهرداری ثبت می شود به صورت پیامک به شماره همراه ثبت شده ارسال خواهد شد .